bildegalleri b kart vegaoyan b

Stiftelsens arbeid

Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv ble stiftet i 2005 av Vega kommune og har et styre med representanter fra Vega kommune, Stortinget, Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Helgeland Museum og Stiftelsens samarbeidsråd.

Stiftelsen har som formål å bidra til at områdets verdier blir tatt vare på og har ansvar for å rapportere til UNESCO om forvaltning, formidling, forskning og lokalt arbeid med å ta vare på og utvikle verdensarvområdet. Stiftelsen skal også koordinere verdensarvarbeidet lokalt og har driftsansvar for innhold og aktiviteter i det planlagte verdensarvsenteret. Senteret blir ett av de tre første autoriserte verdensarvsentene i Norge og er planlagt åpnet i 2018.

I 2017 har Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv et budsjett på ca 6 millioner kroner der størstedelen av midlene går tll å sikre ærfugltradisjonen, til kulturlandskapstiltak og informasjon/formidling/undervisning og utvikling av verdensarvsenterets virksomhet.

Tiltaksplanen for kulturlandskapet og forvaltningsplanen for Vegaøyan skal være styrende for Stiftelsens prioritering av tiltak. Forvaltningsplanens mål er at den ”… skal danne grunnlaget for en positiv utvikling i verdensarvområdet som sikrer natur- og kulturlandskapsverdiene. De tradisjonelle aktivitetene skal ivaretas og videreutvikles. Grunnlaget for en positiv utvikling for lokalsamfunnet basert på bærekraftig bruk skal legges. Videre skal Vega bygges opp som et kunnskapssenter for formidling, forvaltning og bruk av natur- og kulturlandskapet langs kysten. Planen skal motivere og ansvarliggjøre de ulike partene til å yte en innsats for å oppnå dette.”

Stiftelsen skal videre følge opp Unescos anmodninger til Norge i innskrivingsdokumentet The Vega Archipelago (2004) og hadde en koordinerende rolle når det ble rapportert til UNESCO i 2013. I 2016 har derfor Stiftelsen også tatt initiativ til å utrede gresnen mellom bevaring og bærekraftig utvikling med hensyn til akvakultur i verdensarvområdet. Utredningen skal være klar i august 2016.

Samarbeid

For å klare målsettingene for verdensarvarbeidet lokalt og nasjonalt, er Stiftelsen avhengig av godt samarbeid med andre organisasjoner og instanser:  

Forvaltningsknutepunkt Nes: etablert av Miljøverndepartementet i 2010 da Vega kommune fikk forvaltningsansvar for verneområdene i kommunen. Forvaltningsknutepunktet består av Vega verneområdestyre, Stiftelsen Vegaøyan og Statens naturoppsyn. De tre instansene skal samordne sitt arbeid med bl.a. skjøtsel og informasjon.

Samarbeidsrådet: Stiftelsen har et samarbeidsråd som skal gi innspill til stiftelsens arbeid. Samarbeidsrådet består av 17 lokale og regionale lag, foreninger og instanser.

Team Verdensarv Vega: Lokalt samarbeider Stiftelsen med Vega kommune, Statens naturoppsyn, Helgeland Museum og Vega verneområdestyre i Team Verdensarv Vega. Teamet samordner det overordnete arbeidet tilknyttet verdensarv, men kan også ha samarbeid om konkrete prosjekt.

Norges Verdensarv: Nasjonalt er Stiftelsen med i Norges Verdensarv, et nettverk for de norske verdensarvstedene. Nettverket skal ta opp felles problemstillinger for de norske verdensarvstedene og møtes i forbindelse med det årlige Verdensarvforumet, en konferanse som setter søkelys på aktuelle spørsmål i forbindelse med verdensarv. Det norske nettverket møtes også på det årlige verdensarvmøtet i Norden.

Nordisk nettverk: De nordiske verdensarvstedene møtes årlig til en konferanse for å diskutere felles utfordringer og muligheter. På nettverkets møte i Roskilde i 2014 var det et ønske fra representantene om å utvikle et mer formalisert nordisk samarbeid om kompetanse og kapasitetsbygging. Dette vil bli tatt opp som sak på møtet som skal være på Island høsten 2016.

Bildetekst: Skjøtselsprosjekt i Skogsholmen. Foto: Jannike Wika