bildegalleri b kart vegaoyan b

Siste nytt fra verdensarvarbeidet

Tips oss gjerne om du har nyheter som er aktuelle å legge inn på disse sidene til:
post@verdensarvvega.no

Ny rapport om ærfugl i Vegaøyan

En ny rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) sammenfatter det som finnes av kunnskap om bestand og bestandsutvikling for ærfugl i Vegaøyan verdensarvområde siden 1920. Rapporten har også samlet det som finnes av nasjonal og internasjonal kunnskap om hva som kan påvirke ærfuglene.

efugl600

Rapporten "Sammenstilling av eksisterende kunnskap om påvirkningsfaktorer og effekter på ærfugl og ærfugldrift i Vegaøyan verdensarvområde" er etterspurt av statlige myndigheter og Unesco etter at norske natur- og kulturvernorganisasjoner sendte klage på den norske forvaltningen av verdensarvområdet.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) fikk oppdraget ble å finne ut av oppgaven. De har innhentet kunnskap fra vitenskapelige publikasjoner om hvordan ulike aktiviteter eller påvirkningsfaktorer kan påvirke ærfuglbestanden i Vegaøyan, positivt eller negativt. Rapporten er utført på vegne av Vega kommune og er en del av kunnskapsgrunnlaget når de statlige myndighetene sammen med regionale og lokale instanser skal vurdere om nye oppdrettsanlegg i verdensarvområdet er forenlig med verdensarvverdiene.

Avklaring om havbruk
Miljødirektoratet og Riksantikvaren har tatt iniaitiv til et dialogmøte med Nordland fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland, Vega kommune og Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv for å drøfte en vei videre. Møtet er planlagt til 31. januar.
Miljødirektoratet og Riksantikvaren har skrevet rapporten "Oppfølging av ICOMOS/IUCN Advisory Mission på Vega 2017" på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet.  Med utgangspunkt i anbefalingene fra IUCN og ICOMOS i rapporten fra befaringen på Vegaøyan i februar 2017, har KLD bedt Riksantikvaren og Miljødirektoratet å:
a) vurdere dagens praksis og anbefale aktuelle tiltak for å presisere/styrke gjeldende virkemidler i plan- og beslutningsprosesser som berører hensynet til OUV ved utvikling innenfor verdensarvområder – med særskilt vekt på tiltak knyttet til havbruk/akvakultur, men også med overføring til andre norske verdensarvområder,
b) vurdere behov for å konkretisere eventuelle forslag til nye virkemidler/verktøy som sikrer hensynet til de viktigste verdensarvverdiene i forvaltningen av Norges verdensarvområder,
c) aktivt følge den initierte prosessen knyttet opp mot Vega kommunes bestilling av rapport om oppdrettsanleggs påvirkning på ærfugl og økosystemene og bidra til å sikre at eventuelle dokumenterte behov konkretiseres som oppfølgbare tiltak.

Link til NINA-rapporten