bildegalleri b kart vegaoyan b

Siste nytt fra verdensarvarbeidet

Tips oss gjerne om du har nyheter som er aktuelle å legge inn på disse sidene til:
post@verdensarvvega.no

Anbefaler ikke havbruk nå

Unescos rådgivende komiteer anbefaler at det ikke etableres flere oppdrettslokaliteter i Vegaøyan verdensarvområde før det blir gjennomført flere konsekvensutredninger. sola web1

Etter flere klager til Unesco på at Vega kommune har anbefalt etablering av to nye oppdrettsanlegg i verdensarvområdet, tok Klima- og miljødepartementet initiativ til et rådgivende oppdrag (Advisory Mission). Slike oppdrag blir utført av Unescos rådgivende komiteer IUCN (International Union for Conservation of Natur) og ICOMOS (International Council on Monuments and Sites). De to representantene Colin Bean (IUCN) og Philip Robertson (ICOMOS) fra de to komiteene var på møter og befaring i verdensarvområdet 20. - 22. februar 2017. Nylig kom rapporten med oppsummering av befaringen og anbefalinger til videre saksgang. Rapport fra befaringen   Oversatt oppsummering og anbefalinger

Unescos rådgivende komiteer anbefaler at statsparten ikke bør vurdere de to lokalitetene for akvakultur før:
•    den reviderte kommuneplanen for Vega er blitt vedtatt med begrensninger for akvakultur innen verdensarvområdet - og med en klar strategi for å sikre at akvakulturen ikke påvirker verdensarvverdiene
•    tilstrekkelige konsekvensutredninger mht til kulturarv og miljø er blitt iverksatt, herunder en vurdering av mulighetene for at det kan oppstå kumulative påvirkninger (summen av flere ulike påvirkningsfaktorer)
•    funnene i rapporten om effektene av havbruk på ærfugldriften er tilgjengelige og kan bli brukt som en del av konsekvensutredningen for ivaretakelse av verdensarvverdiene (august 2017). Rapporten fra denne arbeidsgruppen bør bli faglig evaluert og offentliggjort som en del av de samlede vurderingsprosessene.

Etter at rapporten var klar, har Riksantikvaren varslet at direktoratet trer inn i saken som kulturminnemyndighet og vil vurdere innsigelse til Kystplan Helgeland og forslaget om å tillate de to nye oppdrettsanleggene i verdensarvområdet. Dette skjer etter at Nordland fylkeskommune trakk sin innsigelse til Kystplan Helgeland som åpner for de to anleggene. Riksantikvaren viser til at i saker der fylkeskommunen velger å ikke reise innsigelse/trekker innsigelse og nasjonale kulturminneinteresser er truet, kan Riksantikvaren tre inn som kulturminnemyndighet. I denne saken anser Riksantikvaren at nasjonale kulturminneinteresser er truet og overtar derfor sakent . Riksantikvaren vil vurdere eventuell innsigelse mot Kystplan Helgeland for delområdet Vegaøyan. Rapporten fra UNESCO og IUCN vil også bli trukket inn i vurderingen. Vegas del av Kystplan Helgeland blir lagt ut til 2. gangs høring 23. mars med høringsfrist 15. mai. 

Bildetekst: Det ene oppdrettsanlegget er anbefalt på denne lokaliteten ved Hysvær/Søla landskapsvernområde.