bildegalleri b kart vegaoyan b

Siste nytt fra verdensarvarbeidet

Tips oss gjerne om du har nyheter som er aktuelle å legge inn på disse sidene til:
post@verdensarvvega.no

Stor aktivitet framover på Gardsøya

situasjonsskisse

                                                                    Situasjonsskisse: Arkitektene Ekberg Lous

I løpet av november starter arbeidet med den nye fiskerihavna på Gardsøya og da støpes også golvet i verdensarvsenteret. Arbeidet med fiskerihavna og senteret skal foregå parallelt fram til åpning av senteret i 2018 - 2019.

Les mer …

7. juni - Fugledag på Vega

Velkommen til Fugledag 7. juni på Vega med Arne Nævra og Vegas fremste fuglefotografer, fuglekikkere, fugle- og naturentusiaster. Det blir program fra 9 om morgenen til kl 20 på kvelden!

Les mer …

Takk for godt samarbeid

vegakalender

Fra fuglevoktere til grunneiere og bønder, frivillige, lag, foreninger og instanser som bedrifter og skoler i regionen. Unge som gamle, lokale og tilreisende; Vegaøyan har mange som bryr seg og vil bidra. Og det er verdensarven både avhengig av og vi glade for.
Noen steder ble landskap tatt vare på og tradisjoner opprettholdt før verdensarvstatusen. Enda flere har kommet til. Siden oppstarten av verdensarvarbeidet er det en utrolig positiv utvikling, med flere fuglevoktere, nye øyer med slått og beiting, og andre som ser muligheter for å skape framtidig næring.
Verdensarvsenteret vil være en ny mulighet. I utviklingen av senterets innhold har vi siden i fjor høst hatt arbeidsverksteder og åpne møter der en rekke lag, foreninger og mange enkeltpersoner har bidratt.
Vi vil også gjerne fortsette samarbeidet framover. Fra januar kan dere møte opp til en prat i 1.etasje på "Gammelskolen" på Gladstad. Hver fredag inviterer vi til prat og informasjon om arbeidet med senteret. Har dere gode ideer? Velkommen skal dere være!

Les mer om Stiftelsens aktiviteter i 2016

Tegningen er fra bordkalenderen som Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv har fått laget for 2017. Tim Britton har stått for de fantastiske tegningene fra Vegaøyans natur- og kulturarv og er hentet fra filmen "Vega - a fantastic tale!". Den kan ses på www.verdensvega.no.

Anbefaler ikke havbruk nå

Unescos rådgivende komiteer anbefaler at det ikke etableres flere oppdrettslokaliteter i Vegaøyan verdensarvområde før det blir gjennomført flere konsekvensutredninger. sola web1

Etter flere klager til Unesco på at Vega kommune har anbefalt etablering av to nye oppdrettsanlegg i verdensarvområdet, tok Klima- og miljødepartementet initiativ til et rådgivende oppdrag (Advisory Mission). Slike oppdrag blir utført av Unescos rådgivende komiteer IUCN (International Union for Conservation of Natur) og ICOMOS (International Council on Monuments and Sites). De to representantene Colin Bean (IUCN) og Philip Robertson (ICOMOS) fra de to komiteene var på møter og befaring i verdensarvområdet 20. - 22. februar 2017. Nylig kom rapporten med oppsummering av befaringen og anbefalinger til videre saksgang. Rapport fra befaringen   Oversatt oppsummering og anbefalinger

Unescos rådgivende komiteer anbefaler at statsparten ikke bør vurdere de to lokalitetene for akvakultur før:
•    den reviderte kommuneplanen for Vega er blitt vedtatt med begrensninger for akvakultur innen verdensarvområdet - og med en klar strategi for å sikre at akvakulturen ikke påvirker verdensarvverdiene
•    tilstrekkelige konsekvensutredninger mht til kulturarv og miljø er blitt iverksatt, herunder en vurdering av mulighetene for at det kan oppstå kumulative påvirkninger (summen av flere ulike påvirkningsfaktorer)
•    funnene i rapporten om effektene av havbruk på ærfugldriften er tilgjengelige og kan bli brukt som en del av konsekvensutredningen for ivaretakelse av verdensarvverdiene (august 2017). Rapporten fra denne arbeidsgruppen bør bli faglig evaluert og offentliggjort som en del av de samlede vurderingsprosessene.

Etter at rapporten var klar, har Riksantikvaren varslet at direktoratet trer inn i saken som kulturminnemyndighet og vil vurdere innsigelse til Kystplan Helgeland og forslaget om å tillate de to nye oppdrettsanleggene i verdensarvområdet. Dette skjer etter at Nordland fylkeskommune trakk sin innsigelse til Kystplan Helgeland som åpner for de to anleggene. Riksantikvaren viser til at i saker der fylkeskommunen velger å ikke reise innsigelse/trekker innsigelse og nasjonale kulturminneinteresser er truet, kan Riksantikvaren tre inn som kulturminnemyndighet. I denne saken anser Riksantikvaren at nasjonale kulturminneinteresser er truet og overtar derfor sakent . Riksantikvaren vil vurdere eventuell innsigelse mot Kystplan Helgeland for delområdet Vegaøyan. Rapporten fra UNESCO og IUCN vil også bli trukket inn i vurderingen. Vegas del av Kystplan Helgeland blir lagt ut til 2. gangs høring 23. mars med høringsfrist 15. mai. 

Bildetekst: Det ene oppdrettsanlegget er anbefalt på denne lokaliteten ved Hysvær/Søla landskapsvernområde.

Anbefaler ikke havbruk i verdensarvområdet

Firmaet Sweco som fikk i oppdrag av Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv å utrede grensen mellom bevaring og havbruk i Vegaøyan verdensarvområde anbefaler at det ikke skal tillates oppdrett i verdensarvområdet. Ordfører André Møller som også er styreleder i Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv, avviser rapporten og mener at Sweco ikke har besvart oppdraget. Les Swecorapporten og notat fra ordfører André Møller

Les mer …

ICOMOS og IUCN på befaring

Unescos rådgivende komiteer ICOMOS og IUCN har de tre siste dagene vært på befaring i Vegaøyan verdensarvområde. Dette er første gang at en slik befaring, såkalt "advisory mission", blir gjennomført i Norge.

Les mer …

Formidlingsleder for Vega Verdensarvsenter

Til å lede formidlingsarbeidet i Vega Verdensarvsenter søker vi etter en kreativ person som brenner for verdensarven, med god kommunikasjonsevne og som liker å samarbeide og inkludere andre i senterets arbeid. Søknadsfrist 1. oktober 2016.

Les mer …