bildegalleri b kart vegaoyan b

Dunværet Lånan

Lånan er det største egg- og dunværet i Vegaøyan verdensarvområde, med fem fuglevokterfamilier som i 2017 laget nesten 1200 reir og sanket dun fra 761 hekkende ærfugl. De bor på Lånan fra april til midten av august og de siste årene er det bygd et nytt bolighus og en fritidsbolig der.

Lånan består av flere øyer, holmer og skjær. Her har det vært bosetting gjennom mange hundre år. På det meste bodde åtte familier i Lånan. De drev heimefiske, Lofotfiske og etter hvert rusefiske, i tillegg til at de kultiverte jorda og holdt husdyr. Det har vært posthus på øya.

Under 2. verdenskrig deltok folk på Lånan aktivt i motstandsarbeidet, og øya var et viktig ledd i den illegale våpentransporten fra England. Lånan var også skjulested for unggutten Asbjørn Schultz, en av de få overlevende etter bombingen av fangeskipet Rigel.

De fem av grunneierne som driver med ærfugldrift har etablert bedriften Utværet Lånan AS og tilbyr guidete turer og opplevelser. Sommeren 2017 gikk det to ukentlige turer fra Vega til Lånan. Fuglevokterne har også etablert utstillingen/butikken Lille Lånan på Vega. All dun blir brukt til å lage dyner eller dunvotter som selges via butikken eller internett. Les mer

Fugleliv og vegetasjon
Lånan er vernet som naturreservat og fuglefredningsområde. Fuglelivet er rikt, med flere arter rastende trekkfugler og hekkende måker, blant annet underarten nordlig sildemåke, ender og gjess. Tyvjo, terner og rødstilk er andre karakteristiske arter.

Lånan har en svært rik flora med mange kalkkrevende arter samt sjeldne sump- og vannplanter. Marinøkkel, ormetunge og flere arter av orkidéer kan du finne i noen av de gamle engene, islandskarse og vasshår-arter i søkk og dammer. Jordsmonnet er her, som ellers i øygarden, bygget opp gjennom generasjoner ved å legge opp tang. Engvegetasjonen er i dag svært gjengrodd, og mange steder er jorda erodert bort som følge av opphør av bruk.

Formålet med naturreservatet er å ivareta et nasjonalt verdifullt kystområde, med det naturlig tilknyttede plante og dyreliv. Spesiell verdi knytter seg til området som rastelokalitet for hvitkinngås på vårtrekk, som hekke-, myte- og overvintringsområde for sjøfugl og til forekomst av spesielle plantearter/plantesamfunn.
Formålet med fuglefredningsområdene er å bevare gode og uforstyrrete hekke- og oppvektsområder for sjøfugl.

Ferdsel i området
Vegetasjon på land og i ferskvann er fredet mot all form for skade og ødeleggelse. Nye plante og -dyrearter må ikke innføres. Dyre- og fugleliv med reirplasser og vegetasjon som er viktig for fuglens livsmiljø er fredet mot en hver skade og ødeleggelse. Hunder skal holdes i bånd og bør holdes unna øyene i hekkesesongen. I tiden 15. april til og med 31. juli er det forbud mot ferdsel på land i naturreservatet (dvs utenom hovedøya med bosetting som er fuglereservat).

Respekter privatlivets fred og vis hensyn til dyre- og planteliv. Følg stier og oppmerkede løyper når du beveger deg i landskapet. Husk at bruk av åpen ild er forbudt unntatt i fjæra. Forlat ikke søppel!

Bildetekst: Margit og ærfuglen i Lånan. Foto: Arne Nævra

Ferdsel på naturens premisser

Vis miljøhensyn og vær forsiktig ved bruk av åpen ild.