bildegalleri b kart vegaoyan b

Stiftelsens arbeid - muligheter og utfordringer

Stiftelsens arbeidsplan tar utgangspunkt i de temaene som forvaltningsplanen har prioritert som de viktigste oppgavene: kulturlandskapsskjøtsel og vegetasjon, duntradisjonen, bygningvern og kulturminner, fugleliv, marint miljø, turisme og formidling. I tillegg har stiftelsen som mål å følge opp de føringer som UNESCO har gitt i innskrivingsteksten for Vegaøyan og i konvensjonen for verdensarv. Derfor blir f.eks arbeid med barn og unge prioritert.

Et enstemming Storting vedtok i i juni 2013 St.meld. 35 "Framtid med fotfeste" (2012/2013) som presenterer en helhetlig politikk for verdensarven i Norge. I Stortingsmeldingen prioriteres arbeidsområder som organisering av verdensarvarbeidet på stedene, utvikling av forvaltningsplaner og etablering av sentre for verdensarven på alle stedene. Meldlingen gir derfor viktige føringer for det nasjonale verdensarvarbeidet. For Vega har det også ført til at Klima- og miljødepartementet i 2013 bevilget 14 mill kr til bygging av verdensarvsenter. Dette ble videre fulgt opp av Nordland fylkeskommune, Vega kommune og sponsorer. Siste rest av finansieringen kom på plass gjennom statsbudsjettet for 2016.

Muligheter
Verdensarvstatusen har gitt Vega og Vegaøyan nye muligheter gjennom både statlige, regionale og lokale føringer. Verdensarvområdet og buffersonen er prioritert mht prosjekter og midler. Dette har gitt en positiv utvikling lokalt. I verdensarvområdet er det tredobling i antall fuglevoktere og fugl, fra fem-seks fuglevoktere og 500-600 ærfugl i hus i 2000 til 18 fuglevoktere og rundt 1400 hekkende ærfugl i dunværene sommeren 2016. Større areal blir også beitet og slått. Totalt er det også investert mer enn 200 mill kroner i vegasamfunnet i årene etter verdensarvstatusen. Dette inkluderer både ny skole, nytt sykehjem, barnehage, asfaltering av veger og utbygginger innen reiseliv. Verdensarvsenteret vil som kunnskaps-, formidlings- og besøkssenter være et viktig bidrag til lokal verdiskaping.

Utfordringer
De viktigste utfordringene framover vil være å få sikret fortsatt nasjonal satsning på verdensarven gjennom midler til ivaretakelse av verdensarvverdiene. Det krever stimuleringsordninger som sikrer at bønder/grunneiere og fuglevoktere gis mulighet til å opprettholde og videreutvikle områdets tradisjonell gjøremål med skjøtsel og fuglevokting, formidling og lokal verdiskaping. Videre må det foregå et kontinuerlig arbeid for å sikre rekruttering til ærfugltradisjonen, tiltak for å unngå forstyrrende ferdsel og få igangsatt skjøtsel av større områder.

Tilsvarende må beredskapssituasjonen vurderes fortløpende og følges opp, slik at om det f.eks skjer et punktutslipp av olje, så er det en lokal beredskapsplan som straks kan settes i funksjon.

I 2016 vil det også bli gjennomført en utredning om grensen mellom bevaring og bærekraftig utvikling med hensyn til akvakultur. Utredningen vil være en oppfølging av UNESCOs innskrivingstekst og er også beskrevet som et av tiltakene i forvaltningsplanen for 2015 - 2022.

Bildetekst: Hurtigruteturister på besøk på Nes. Foto: Rita Johansen