bildegalleri b kart vegaoyan b

Samarbeidsprosjekter

Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv har flere samarbeidsprosjekt med ulike partnere:

Ærfuglarkitektur
Et av de viktigste samarbeidsprosjektene har vært sammen med fuglevokterne fra 2006 og fram til 2014. Målet har vært å få restaurert flest mulig av de gamle ehusene/ebanene (ærfuglhus for én eller flere ærfugler - se bildet) og å få bygd nye. Nordland Ærfugllag har også vært en partner i dette prosjektet gjennom opplæring av nye ærfuglvoktere.
Totalt har det vært en økning i antall reir fra 2220 til 2982 i perioden 2006 - 2013. Dette er en prosentvis økning på nær 30 prosent. Nordland Ærfugllag har i samme periode hatt kurs for rundt 60 nye ærfuglvoktere.

Bærekraftig reiseliv
Utviktling av et bærekraftig reiseliv er avgjørende for å sikre verdiene i et sårbart område som Vegaøyan: Stiftelsen har derfor hatt et samarbeid med Vega Næringsselskap om utvikling av den lokale reiselivsstrategien og pilotprosjektet Bærekraftig Reiseliv som gikk i perioden 2010 - 2012. Reiselivsstrategien er utviklet med basis i en sårbarhetsanalyse som stiftelsen har fått gjennomført for verdensarvområdet. Målet for prosjektet er blant annet styrt ferdsel til noen utvalgte besøksmål, ferdsel på naturens premisser og samtidig lokal verdiskaping og utvikling.

Samarbeid om bygningsvern
Siden 2006 har Riksantikvaren årlig bevilget midler til bygningsverntiltak i Vegaøyan verdensarvområde og på selve Vega. Bevilgningene har variert mellom 1,6 - 3,1 mill kr per år som har vært brukt på· 9 - 10 prosjekt. Blant disse er fiskeværet Bremstein, Øverstua i Tåvær, låven i Lånan, Vega Kystgård i Stor-Emårsøy, Coop-bygget på Nes og Gammelskolen på Gladstad, Rørøy brygge, Meieriet i Rørøy og Grøttlandhuset. En del av midlene er brukt til en prosjektstilling i Helgeland Museum for oppfølging av tiltakshavere og oppbygging av lokal kompetanse. Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv er samarbeidspartner med Nordland fylkeskommune og Helgeland Musuem om prioritering av midler og kompetansetiltak.

Nordatlantisk Samarbejde
Stiftelsen, NIBIO Tjøtta (tidligere Bioforsk Nord Tjøtta) og lokale fuglevoktere hadde i tidsrommet 2009 - 2012 et nordisk samarbeidsprosjekt om ærfugl med representanter fra Island, Grønland og Færøyene. Prosjektet hadde fokus på ærfugl som en bærekraftig ressurs i kystnære utkantstrøk i de nordatlantiske landene. NIBIO Tjøtta var prosjekteier og med Stiftelsen som en samarbeidspartner. Prosjektet ble finansiert via NORA – Nord-atlantisk Samarbejde, fra Hjemmestyret på Grønland, Nordland Fylkeskommune, Fylkesmannens landbruksavdeling, Bioforsk Nord og Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv. I september 2010 ble det gjennomført en nordisk ærfuglkonferanse på Vega med rundt 50 deltakere og med innledninger fra alle de deltakende landene.

I august 2012 fikk Vega besøk av 20 ærfuglfarmere fra Island og ærfuglvoktere fra Vegaøyene besøkte Island i august 2014 Målet er å fortsette samarbeidet til gjensidig nytte, bl.a. forskning på ederdun og dens isolerende egenskaper.

Samarbeid med Neringa nasjonalpark og Neringa kommune
Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv var i 2009/2010 invitert med i et prosjekt om forvaltning av verdensarvområder som ble igangsatt  av Neringa Nasjonalpark og Neringa kommune. Målet med prosjektet var blant annet erfaringsutveksling mellom de institusjonene som arbeider med verdensarv på de to stedene. En gruppe med representanter fra Vega skole, Helgeland Museum, Vega kommune og Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv var invitert til Litauen i april 2010 og i juni kom en gruppe fra Neringa til Vega. Prosjektet endte opp med en rapport som oppsummerte erfaringene fra møtene og foreslå områder som de to verdensarvområdene kan samarbeide om. Det har også vært felles diskusjoner om utvikling av formidlingsstrategi, inkludert struktur for nettsider.  

Samarbeid med Malopolskaregionen i Polen
God forvaltning av verdensarvsteder var også tema for samarbeidsprosjektet "Management of UNESCO World Heritage Sites in Poland and Norway" .

Riksantikvaren er norsk samarbeidspartner og ble kontaktet av det internasjonale kultursenteret (ICC) i Krakow vinteren 2008/2009 om prosjektet. ICC ønsket å ha med de norske verdensarvstedene Bryggen i Bergen, Urnes Stavkirke, Bergstaden Røros og Vegaøyan i prosjektet der de polske samarbeidspartnerne ønsket å se nærmere på hvordan de norske verdensarvstedene blir forvaltet. Prosjektet er avsluttet, men fra de polske samarbeidspartnerne jobbes det imidlertid aktivt med å utvikle nye prosjekt som de søker samarbeidspartnere for. Dette er en viktig måte å finansiere verdensarvarbeidet i EØS-landene. Samtidig gir det positive erfaringer gjennom diskusjon og ved å se hvordan utfordringer løses andre steder. Les mer på prosjektets nettsider http://heritage.org.pl/Unesco.

Bildetekst: Et e-hus blir båret på plass etter å ha blitt tatt av vinterstorm. Foto: Rita Johansen

Digital fortelling

Elevene i 4. 10. klasse ved Vega skole har laget digitale historier om lokal kultur, natur og historie.