bildegalleri b kart vegaoyan b

Skjøtsel i verdensarvområdet

Vegaøyan er skrevet inn på UNESCOs verdensarvliste som Norges eneste kulturlandskapsområde. Forvaltningsplanen fastslår at gjengroing på grunn av manglende beiting og slått er hovedutfordringene. I innskrivingsteksten blir også Norge anmodet om å få beitet større områder med sau og inngå samarbeid med grunneierne for å få en god skjøtsel og forvaltning av området. Eiendomsstrukturen gjør det utfordrende å få i gang aktivitet i enkelte vær der beite- og slåtteaktiviteten har opphørt. Erfaringene fra de siste årene med tiltaksmidler viser likevel en positiv utvikling i området. Flere nye øyer blir beitet og større areal blir slått.

Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv har et budsjett på ca 1,1 mill kr til beite- og arealtilskudd, etableringer og skjøtselsplaner. I tillegg gis det 550 000 kr årlig over jordbruksavtalen til bønder som har dyr på beite eller som driver slått i verdensarvområdet. Med etableringen av lokal forvaltning av verneområdene bevilges det også midler fra Statens Naturoppsyn/Vega verneområdestyre til skjøtsel i verneområdene.

Skjøtselsplaner

Stiftelsen og/eller Vega verneområdestyre har finansiert utarbeidelse av skjøtselsplaner for de fleste av de større øyene i verdensarvområdet.
Per idag finnes det skjøtselsplaner for alle de største øyene:

  • Skogsholmen: beite med ungfe, slått og hogst av sitkagran
  • Hysvær og Søla: slått og sauebeite
  • Skjærvær og Lånan: slått
  • Omnøy: slått og sauebeite
  • Bukkøy: slått og sauebeite
  • Tåvær: sauebeite
  • Stor-Emårsøy: beite med ungfé
  • Kjellerhaugvatnet: sauebeite og hogst av sitka og krattskog
  • Holandsose: sauebeite

Skjøtselsplaner for Muddvær og Flovær blir sluttført i 2017.

I tillegg beites en rekke øyer hvor det ikke er laget skjøtselsplaner.  

Bildetekst: Utegangersau i Skjærvær. Foto: Lise Hatten

Digital fortelling

Elevene i 4. 10. klasse ved Vega skole har laget digitale historier om lokal kultur, natur og historie.