bildegalleri b kart vegaoyan b

Skoleøya Skogsholmen

Sagnet sier at Skogsholmen en gang var dekket av skog. I dag har øya en del plantede trær, og ellers en frodig og spennende vegetasjon.

Bosetting
Ifølge skriftlige kilder slo de første seg ned på Skogsholmen på 1600-tallet. Åtte gårder har vært i drift på øya i nyere tid, med til sammen om lag 30 storfe på beite. Kyrne ble flyttet (svømte) til andre øyer (buøyer) om sommeren. Kvinnene rodde fra heimlandet til buøyene morgen og kveld for å melke. De seneste somrene har bønder fra Vega hatt beitedyr på Skogsholmen.

Fiskerbøndene på Skogsholmen var aktive på havet. De fleste sjøhusene lå samlet rundt den lune havna sør på øya, ”Sørsy’n”. I dag er det ingen fastboende på Skogsholmen, men de fleste husene er i bruk som ferieboliger. Grunneierne samarbeider om å ta vare på bygninger og landskap.

I 1890 ble det bygd skole på øya. Materialene skal ha kommet fra skipet ”Belle Alliance”, som forliste sørvest for Flovær i 1886. Skogsholmen fikk skoleinternat i 1940. Elevene, som kom fra de omkringliggende øyene, begynte på skolen i sjuårsalderen. I 1973 ble skolen nedlagt, og bygningen er nå delt opp i leiligheter og eies av private. 

Vegetasjon
Vestsiden av øya og haugene på østsiden, ikke langt fra kaia, er kalkrike bakker og enger med et rikt, botanisk mangfold. Her finnes flere arter av orkidéer, ormetunge, villin og andre kalkkrevende arter. Lang tids brakklegging førte til en omfattende gjengroing av engvegetasjon og slåtte- og åkermark. Det, sammen med en del plantet sitkagran og furu, førte til store endringer i landskapet med påfølgende tap av kulturhistorie og biologisk mangfold. Grunneierne har imidlertid de siste årene lagt ned et stort og omfattende skjøtselsarbeid og viktige deler av kulturlandskapet i Skogsholmen er nå slått eller beitet. Det aller meste av sitka er også fjernet og noen grunneiere har startet arbeidet med å fjerne plantet buskfuru.
Trær og busker som har grodd opp, har imidlertid gitt grunnlag for et rikere fugleliv her enn mange andre steder i verdensarvområdet. Lirype er en av artene som hekker på øya.

Ferdsel i området
Vis hensyn når du beveger deg i landskapet. Ha omtanke for plante- og dyreliv og respekter privatlivets fred. Følg stier og merkede løyper. Husk at bruk av åpen ild er forbudt unntatt i fjæra. Forlat ikke søppel! og respekter båndtvangen.

Bildetekst: Skogsholmen med Skogsholmen Gjestehus. Foto: Rita Johansen

Ferdsel på naturens premisser

Vis miljøhensyn og vær forsiktig ved bruk av åpen ild.