stiftelsen vegaøyan verdensarv

Vedtekter

Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv ble etablert av Vega kommune 5. april 2005. Vedtekterfor Stiftelsen ble vedtatt samme dag. De har i ettertid hatt noen justeringer, men i hovedsak er dagens vedtekter de samme som ble vedtatt i 2005.

Paragraf 2 omhandler Stiftelsens formål og peker på at dens viktigste oppgave er å bidra til ivaretakelse av verdier og kvaliteter som ligger til grunn for utpekning av Vegaøyan Verdensarv, slik det er avgrenset og beskrevet i nominasjonsdokumentet Vegaøyan The Vega Archipelago (2003).

For å oppfylle formålet skal Stiftelsen blant annet arbeide for:

  • Dokumentasjon / overvåkning / rapportering
  • Forskningsaktivitet
  • Formidling / informasjon
  • Tilretteleggingstiltak
  • Skjøtselstiltak / restaurering
  • Nettverksbygging / samarbeid
  • Donasjoner / finansiering av tiltak
  • Prosjektoppfølging / initiering og gjennomføring av tiltak
  • Kvalitetssikring av utførere / entreprenører (register over håndverkere)

Til en hver tid gjeldende retningslinjer for oppfølging av UNESCOs konvensjon for vern av verdens kultur- og naturarv, verneforskrifter, samt gjeldende forvaltningsplan for Vegaøyan verdensarvområde, skal være styrende for Stiftelsens prioritering av tiltak og aktiviteter.