STIFTELSEN VEGAØYAN VERDENSARV

En bærekraftig levemåte i et værhardt havområde

Vedtatt på verdensarvkomiteens 28. sesjon
(ref– WHC-04/28 COM/26, p. 42. Suzhou, 2004)

Vedtak 28COM 14B.45

Verdensarvkomiteen:

1. Fører opp Vegaøyan – The Vega Archipelago, Norge på verdensarvlisten som kulturlandskap på grunnlag av kulturkriterium (v):

Kriterium (v): Vegaøyan viser hvordan generasjoner av fiskere og bønder gjennom de siste 1500 år har opprettholdt en bærekraftig levemåte i et værhardt havområde nær Polarsirkelen, basert på den nå enestående tradisjonen med ærfugldrift, noe som også er en hyllest til kvinnenes bidrag til dunarbeidet;

2. Anmoder myndighetene om å utvikle en egen strategisk plan for området som inngår i verdens kultur- og naturarv, som et bidrag til kommuneplanen for øyområdet. Planen bør omhandle:
a. tiltak som støtter tradisjonelle driftsformer innen landbruket, særlig sauebeiting på øyene,
b. opprettholdelse av mosaikken i landskapet,
c. grensen mellom bevaring og bærekraftig utvikling med hensyn til havbruket,
d. dokumentasjon,
e. hvordan private grunneiere kan bli engasjert i forvaltningen;

3. Anbefaler at myndighetene registrerer ærfuglhusene på øyene og utarbeider en bevaringsplan for å sikre at disse enestående byggverkene blir bevart;

4. Oppmuntrer myndighetene til å formalisere innsamlingen av tradisjonell immateriell kunnskap om tradisjoner og gjøremål på øyene for å kunne overvåke at de består;

5. Oppmuntrer videre statsparten til å utrede måter å redusere den visuelle virkningen i landskapet av den store radiomasten på Vega;

6. Anbefaler også at statsparten vurderer å utvide verdensarvområdet – eller buffersonen – slik at det også omfatter øyer og sjøområder i nord og nordøst;

7. Anbefaler videre at statsparten, der det er hensiktsmessig, vurderer å erverve forlatte øyer slik at disse kommer under offentlig eiendomsrett for å opprettholde kulturlandskapet og beskytte det biologiske mangfoldet på disse øyene.