vegaøyan verdensarv

Statens Naturoppsyn

Statens naturoppsyn (SNO) er etablert med en stilling med tilknytning til verdensarvområdet. Oppsynsmannen har likevel ansvar for hele Helgeland fra Rødøy til Namdalen. Statens naturoppsyn, Vega verneområdestyre og Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv samarbeider i Forvaltningsknutepunkt Nes, etter at Vega kommune fikk lokal forvaltning av verneområdene i 2010.

SNO har ansvaret for det statlige naturoppsynet, og er tillagt myndighet til oppsyn etter naturvernloven, friluftsloven, viltloven, lakse- og innlandsfiskeloven, motorferdselloven, kulturminneloven og deler av forurensningsloven. Et særlig ansvar har SNO for nasjonale verneverdier og oppsynsoppgaver av nasjonal karakter.

De viktigste tiltakene til SNO i verdensarvområdet er:

  • Oppsyn
  • Informasjon til båtførere i området
  • Søppelaksjon i samarbeid med Vega skole og grunneierne
  • Kartlegging av rødlistearter av fugler på Helgeland
  • Kartlegging av fremmede arter, fortrinnsvis sitkagran
  • Uttak av sitka
  • Deltakelse på møter med fuglevokterne i verdensarvområdet i regi av Stiftelsen oa møter