vegaøyan verdensarv

Hysvær

Hysvær består av et par hundre øyer, et vær med gammel bosetting og nevnt i skriftlige kilder allerede på 1200-tallet som et sted der det ble sanket dun. I dag er det seks fuglevoktere i Hysvær som sanker dun fra rundt 160 ærfugl. Etter å ha vært utryddet av mink på 90-tallet, ble det bygd opp en bestand på 130 – 140 ærfugl som igjen ble redusert pga oterangrep. Siden 2014 har det ikke blitt tatt ærfugl av oter og bestanden øker nå gradvis igjen.

Fjorten av øyene har vært bebodd, oftest med bare en familie på hver øy. Her har det vært butikk, fiskemottak, posthus og dampskipsekspedisjon. På det meste bodde rundt 120 mennesker i Hysvær. Internatskolen lå på på Svinskjæret. Rundt 1930 hadde den 30 elever. Hit kom ungene fra Skjærvær og Hysvær. Internatet ble lagt ned da det ble innført skoleskyss i 1954, mens skolen ble lagt ned i 1985.

Bygningene tas vare på og blir brukt av fuglevokterne eller av grunneierne som feriehus. Store deler av landskapet blir fremdeles skjøttet gjennom slått og beite.

Hysværet, Foto: Jannike Wika

Hysvær. Noen av øyene som sees er Brattøya, Svinskjæret, Hinnskjæret, Nordøya og Sørgården. Foto: Inge Ove Tysnes

Hysværet. Foto: Rita Johansen

E-hus med tang, Hysvær. Foto: Rita Johansen

Hysvær. Foto: Jørgen Holten Jørgensen/Riksantikvaren

Hysvær med Søla i bakgrunnen. Foto: Inge Ove Tysnes

“Palmen” leverer levende fisk til brønnbåten “Epo” (1984). Foto: Helge A. Wold/Norges arktiske universitetsmuseum

Hysværøyan (1998). Foto: Helge A. Wold/Norges arktiske universitetsmuseum

Næringsvirksomhet

Befolkningen i Hysvær var fiskerbønder som drev aktivt jordbruk med kyr og sauer. Fra 1930 ble det drevet er omfattende rusefiske i Hysvær. Ærfuglen var en viktig tilleggsnæring. Fremdeles tar grunneierne vare på duntradisjonen.

I dag er den gamle skolen eid av Gåkkå Mathus som har bygd kafé og et gjestehus i tillegg. Bedriften tilbyr servering og overnatting etter forhåndsavtale. I 2008 gikk Nordland fylkes kulturlandskapspris til driverne, Snefrid Jakobsen og Øystein Ludvigsen, for deres mangeårige innsats med å ta vare på kultulandskapet og ærfugltradisjonen. På Svinskjæret i Hysvær står også verdensarvbautaen som ble avduket av Dronning Sonja i 2005.

Vegetasjon

Vegetasjonen i Hysvær består i stor grad av ganske fattig lynghei. På bebodde øyer og naboholmene har opplegging av tang gitt en mer gras- og urterik vegetasjon som gir større produksjon for beite og slått. I dag er disse arealene viktige beiteområder for hvitkinngås, som raster her en kort periode i april og mai på sin vei mot hekkeplassene på Svalbard. Verneområdene er også et viktig hekke-, myte- og overvintringsområde for sjøfugl.

Sørgården. Foto: Inga E. Næss

Ferdsel i området

Hysvær er en del av Hysvær/Søla landskapsvernområde som et egenartet kultur- og landskapsvernområde. Det medfører at dyre- og fuglelivet med reirplasser og hekkeområder er fredet mot skade og ødeleggelse. Nye dyrearter må ikke innføres, og hunder må holdes i bånd.  

Vis hensyn når du beveger deg i landskapet. Følg merkede stier og respekter privatlivets fred. Ikke forlat søppel.