vegaøyan verdensarv

Tilleggsutredning anbefaler ikke oppdrett

Tilleggsutredningen til Kystplan Helgeland som Vega kommune har bestilt, anbefaler ikke industriell akvakultur i Vegaøyan verdensarvområde. Utredningen skal behandles i kommunestyret 20. oktober. Riksantikvaren støttet anbefalingene i utredningen. Det samme gjør Statsforvalteren i Nordland. Både Riksantikvaren og Statsforvalteren opprettholder dermed sine innsigelser til Kystplan Helgeland.

Bakgrunn

Firmaet Instead Heritage fra Roma fikk i 2020 oppdraget med å utrede grensen mellom akvakultur og verdensarvverdiene i Vegaøyan Verdensarv. Det skjedde med bakgrunn i innsigelser fra Riksantikvaren og Statsforvalteren i Nordland på Kystplan Helgeland som de mente ikke sikret verdensarvverdiene tilstrekkelig. Allerede i innskrivingsdokumentet av Vegaøyan på Unescos verdensarvliste i 2004 uttrykte Verdensarvkomiteen bekymring for ‘grensesnittet mellom vern og bærekraftig utvikling i forbindelse med akvakultur’ i kulturlandskapet, og ba den norske statsparten vurdere saken i fremtidig planlegging. Det ble likevel ikke gjort i statlig regi.

Fraråder industriell oppdrett

Tilleggsutredningen som Vega kommune bestilte og som kom nå i september, har anbefaler ikke industriell havbruk i verdensarvområdet: «Ettersom det ikke er akseptabelt med noen form for forringelse på de enestående universelle verdiene bør de to foreslåtte akvakulturanleggene ikke godkjennes.”

Utredningen sier videre: “Med en oppfatning av de nåværende svekkede forholdene bør også de allerede eksisterende akvakulturanleggene innenfor eller i nærheten av verdensarvområdet, inkludert i nabokommuner, revurderes.»

Må oppfylle forpliktelser

Instead Heritage mener at med en slik beslutning vil det påhvile statsparten et stort ansvar for å sikre Vega som et livskraftig lokalsamfunn: «De enestående universelle verdiene som kjennetegner dette verdensarvområdet, er avhengig av tilstedeværelsen av et levende lokalsamfunn i like stor grad som den er avhengig av sunne økosystemer. Norge har lenge vært et aktivt medlem av verdensarvsamfunnet og har oppmuntret andre statsparter til å oppfylle sine forpliktelser og kontinuerlig forbedre forvaltningspraksiser. I denne sammenhengen kan Vegaøyan være en mulighet for Norge å vise lederskap gjennom implementering av nye tilnærminger til verdensarv for å møte utfordringene i det 21.århundre»

Må sikre lokalsamfunnet

Utredningen peker videre på: «Prioriteringene vil være forskning og overvåking som kan bidra til å forstå hvordan Vegaøyan kan forvaltes som et sosialøkologisk system, identifisere og aktivt støtte levemåter og bruk av landskapet, havlandskapet og marine ressurser som sikrer lokalbefolkningens næringsgrunnlag og livsstil, samtidig som det opprettholdes sunne økosystemer.»

Vega kommune behandlet 20.oktober 2022 Kystplan Helgeland for 4. gang og valgte da å ikke følge rådene i tilleggsutredningen.

Les Instead Heritages tilleggsutredning med vedlegg: