vegaøyan verdensarv

Verneområder

Vega kommune har lokal forvaltning av verneområdene innenfor Vegaøyan verdensarvområde.

Miljøverndepartementet delegerte 5.mai 2011 forvaltningsmyndigheten av verneområdene i Vega kommune til Vega verneområdestyre, som skal ivareta verneverdiene og verneformålet til verneområdene på Vega. Verneområdene forvaltes av Vega verneområdestyre med verneområdeforvalter Jannike Wika som styrets sekretær og saksbehandler.

Les mer om styrets aktivitet på Vega verneområdestyrets hjemmeside: Nasjonalparkstyre | Styret

Vega verneområdestyre inngår i Forvaltningsknutepunkt, sammen med Statens naturoppsyn og Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv, som nå er lokalisert i Vega Verdensarvsenter.

Totalt 22 prosent av verdensarvområdet er vernet som naturvernområder eller etter kulturvernloven. Verneområdene har samlet sett internasjonal verdi:

  • Lånan/Skjærvær, Eidemsliene, Holandsosen og Kjellerhaugvatnet naturreservat.
  • Muddvær, Lånan, Flovær og Skjærvær fuglefredningsområde
  • Hysvær/Søla landskapsvernområde med dyrelivsfredning

All ferdsel i verneområdene må skje på naturens premisser. I henhold til verneforskriftene er dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser, fredet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse.

Det er ilandstigningsforbud i Lånan/Skjærvær naturreservat 15. april – 31. juli (dvs de ubebodde øyene rundt Lånan og Skjærvær).

Hundeeiere anmodes til å unngå å ha med hunder på land i fugleværene i Vegaøyan i hekkesesongen. Båndtvang gjelder 1. april – 1. oktober.

Hysværet, Foto: Jannike Wika

Turforslag i verneområdene (visitvega).