Vegaøyan verdensarv

Stoppet tangskjæring i Hysvær

Ærfugl er på Birdlifes rødliste og ærfugltradisjonen er samtidig en viktig grunn til at Vegaøyan fikk verdensarvstatus i 2004. Men Algea Harvest ville starte med tangskjæring i Hysvær-Søla landskapsvernområde midt i hekkesesongen. Etter klager fra fuglevoktere, Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv og ordfører i Vega kommune, har firmaet flyttet seg fra området.

Grunneiere har rett til å selge tang, men i henhold til verneforskriftene for landskapsvernområdet er aktivitet som skader dyre- og fugleliv ikke tillatt. Jelle van Weert er koordinator for Algea Harvest og mener at oppstart av tangskjæring i landskapsvernområdet ikke er i strid med verneforskriftene. Statsforvalteren i Nordlands juridiske avdeling vil undersøke nærmere hvordan tangskjæring kan sies å være i strid med vern, mens fuglevokterne i Vegaøyan ikke er i tvil om at tangskjæring – uansett tid på året – er helt uakseptabelt. De har full støtte fra verdensarvkoordinator. Begge parter viser til at det er i tangen ærfuglungene finner mat. Tang er også et helt økosystem med ulike arter, så om den skjæres, tar det lang tid før økosystemet er reetablert.

Verdensarvkoordinator vil ta opp saken med Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet og mener at det er helt uakseptabelt at det skal være tillatt å skjære tang midt i matfatet til ærfugl og andre sjøfugler som nå virkelig sliter.