Norsk institutt for naturforskning (NINA) har hatt fem flytellinger rundt Vega i 2022 – 2023.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har hatt fem flytellinger rundt Vega i 2022 – 2023. Tellingene har foregått på ulike tidspunkt; fra vinter til hekke- og mytetid. Tallene viser en nedgang i antall ærfugl i området på mer enn 90 prosent siden tellingene på 80-tallet. Ærfuglbestanden rundt Vega følger dermed den nasjonale trenden. I dag sliter bestanden av ærfugl langs hele norskekysten, og arten er listet som «sårbar» på den norske rødlista.

Årsakene til nedgangen siden 80-tallet er flere; fra starten førte fraflytting fra øyene og villmink til stor nedgang, mens det i senere år har blitt redusert mattilgang pga. klima[1]endringer, økt båttrafikk og økt arealbeslag til havs. Åpning av områder sør for Vega for industriell tarehøsting i 2022 førte til protester fra både Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv, Vega verneområdestyre og Vega kommune, uten til at verdensarvområdet ble tatt ut av området for tråling. Stiftelsen i samarbeid med Norsk institutt ville undersøke om taretråling ytterlige kunne påvirke ærfuglbestanden rundt Vega negativt.

Målet var videre å koble lokasjonsdata av ærfugl med miljødata, spesielt dybde og modellert forekomst av tareskog, for å forstå bedre hvilke områder som blir brukt av arten. Resultater fra tellinger i 2022 og 2023 viser lav forekomst av ærfugl i området som ble åpnet for taretråling i hekke- og myteperioden og sent høst. Dette området ble ikke fullstendig dekket i vinterperioden, og NINA kan dermed ikke uttale seg om betydningen av dette området for ærfugl gjennom vinteren. NINA avslutter derfor rapporten med en anbefaling for videre forskning på hvor ærfuglene befinner seg i løpet av året. Dette kan bli aktuelt fra 2025 når en ny type loggere er ferdigtestet.

Foto: Guri Dal/Norges Verdensarv