STIFTELSEN VEGAØYAN VERDENSARV

Tiltaksplan for Verdensarvområdet

Tiltaksplanen tar opp tilstanden i Vegaøyan verdensarvområde og viser de utfordringer som området har for å ivareta kulturlandskapet. Planen har klare mål og tiltak for å sikre verdiene. Det viktigste er etablering av en bidragsordning for kulturlandskapet som kan føre til økt beiting og skjøtsel, og bevaring av både landbrukets og kystens kulturminner. I dette ligger også sikring av tradisjonell drift av egg- og dunvær.

Hvorfor tiltaksplan?

Kulturlandskapet som er skapt i Vegaøyan på grunn av den særegne levemåten med landbruk, fiske og ærfugldrift er unik i verdensmålestokk. Vegaøyan er derfor det eneste verdensarvområdet i Norge som har kulturlandskapet som verdi og hovedmål. I løpet av de siste 30 år har det vært drastiske endringer i bosetting og virksomhet i øyene, og det er i siste liten en klarer å ivareta disse verdiene. En skjøtsel av kulturlandskapet i øyene er avhengig av et livskraftig jordbruk i buffersonen i Vega kommune og randsonen i nabokommunene. I dag er det lettere å ta i bruk annet tilgjengelig beiteareal enn øyene, og det er derfor nødvendig med særskilte bidrag for å få sikret kulturlandskapet i verdensarvområdet.

Bakgrunn for planen

På møte i Oslo 27.11.2006 med statssekretærene i Miljøverndepartementet, Landbruks- og Matdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Nærings- og Handelsdepartementet ble de to verdensarvområdene Vegaøyan verdensarv og Vestnorsk Fjordlandskap bedt om å utarbeide en rapport om utfordringene i verdensarvområdene.

Rapportene var ferdige i juni 2007 og ga grunnlaget for at det i ettertid er bevilget penger via statsbudsjettet til kulturlandskapsskjøtsel, ærfugldriften og tiltak i Vegaøyan verdensarvområde. Midlene bevilges fra Miljøverndepartementet til stiftelsen Vegaøyan Verdensarv. Totalbudsjettet til stiftelsen er på ca 5,2 mill kr for 2023 og i henhold til føringer fra Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet skal disse arbeidsområdene prioriteres i budsjettet. I tillegg disponerer Vega kommune 2,1 mill kr som skal gå til aktive bønder i området som tar dyr ut på beite eller driver annen skjøtsel. Med etableringen av lokal forvaltning av verneområdene har også Vega Verneområdestyre fått tilgang til midler til skjøtsel i verdensarvområdet; både slått og hogst av sitka. For 2023 var dette ca 500 000 kr.