STIFTELSEN VEGAØYAN VERDENSARV

Forvaltningsplan for Vegaøyan Verdensarv

Forvaltningsplanen for Vegaøyan Verdensarv (2015 – 2022) skal danne grunnlaget for en positiv utvikling i verdensarvområdet som sikrer natur- og kulturlandskapsverdiene. Den har som målsetting at de tradisjonelle aktivitetene skal ivaretas og videreutvikles. Den skal videre bidra til å legge grunnlaget for en positiv utvikling for lokalsamfunnet basert på bærekraftig bruk.

Forvaltningsplanen skal revideres, men det er ennå ikke avgjort hvem som skal stå ansvarlig for arbeidet. Det er mulig at den blir en del av kommuneplanen for Vega.

Første utgave av forvaltningsplanen var utarbeidet for perioden 2004 – 2010. Den nye forvaltningsplanen ble godkjent av Miljødirektoratet i 2014.

Gjeldende forvaltningsplan er bygd opp over enkelttema. Hovedfokus er lagt på de temaene som er viktigst for å ta vare på verdiene som ligger til grunn for nominasjonen. Disse er Beite-/slåttelandskap og vegetasjon, Dunværsdrift, Havmiljø, Kulturminner og bygningsarv, Fugleliv, Formidling og Reiseliv/besøksforvaltning. Forvaltningsplanen følges av en handlingsplan for disse temaene som skal rulleres hvert 3. år.

Dunværsdrift og Beite-/ slåttelandskap og vegetasjon er de temaene som krever mest aktivitet for at verdiene skal opprettholdes. Disse er derfor tillagt størst vekt.