STIFTELSEN VEGAØYAN VERDENSARV

Skjøtsel i verdensarvområdet

Vegaøyan er skrevet inn på UNESCOs verdensarvliste som Norges eneste kulturlandskapsområde.

Forvaltningsplanen fastslår at gjengroing på grunn av manglende beiting og slått er hovedutfordringene. I innskrivingsteksten blir også Norge anmodet om å få beitet større områder med sau og inngå samarbeid med grunneierne for å få en god skjøtsel og forvaltning av området. Eiendomsstrukturen gjør det utfordrende å få i gang aktivitet i enkelte vær der beite- og slåtteaktiviteten har opphørt. Erfaringene fra de siste årene med tiltaksmidler viser likevel en positiv utvikling i området. Flere nye øyer blir beitet og større areal blir slått.

Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv har et budsjett på ca 900 000 kr til beite- og arealtilskudd, etableringer og skjøtselsplaner. I tillegg gis det i 2023 2,1 mill over jordbruksavtalen til bønder som har dyr på beite eller som driver slått i verdensarvområdet. Med etableringen av lokal forvaltning av verneområdene bevilges det også midler fra Vega verneområdestyre til skjøtsel i verneområdene. i 2023 var dette beløpet på ca 500 000 kr.

Skjøtselplaner

Stiftelsen og/eller Vega verneområdestyre har finansiert utarbeidelse av skjøtselsplaner for de fleste av de større øyene i verdensarvområdet.
Per idag finnes det skjøtselsplaner for alle de største øyene:

 • Skogsholmen: beite med ungfe og sau, slått og hogst av sitkagran og buskfuru
 • Hysvær og Søla: slått og sauebeite, hogst
 • Skjærvær og Lånan: slått
 • Omnøy: slått og sauebeite
 • Bukkøy: slått og sauebeite
 • Tåvær: sauebeite
 • Kilvær: slått og sauebeite, hogst av sitka
 • Stor-Emårsøy: beite med ungfé, slått
 • Kjellerhaugvatnet: sauebeite og hogst av sitka og krattskog
 • Holandsosen: sauebeite og hogst av sitka og krattskog
 • Muddvær: slått
 • Rognan: slått og sauebeite

I tillegg beites en rekke øyer hvor det ikke er laget skjøtselsplaner.