STIFTELSEN VEGAØYAN VERDENSARV

Årsmeldinger

Daglig leder utarbeider hvert år en årsmelding for Stiftelsens virksomhet i foregående år. Årsmeldingen skrives med utgangspunkt i den arbeidsplanen som styret har vedtatt.

Styret har ønsket en årsmelding som gir et helhetlig bilde av all virksomhet som skjer i tilknytning til verdensarv i området. Årsmeldingen beskriver derfor både Stiftelsens arbeid i henhold til vedtatt arbeidsplan og aktiviteten til samarbeidspartnerne Vega kommune, Vega verneområdestyre, Statens naturoppsyn, Helgeland Museum og frivillige lag og foreninger som Vegaøyans Venner og Nordland Ærfugllag.